Nie można po prostu zapytać ludzi o to, co będzie hitem przyszłości. Henry Ford powiedział kiedyś świetną rzecz, a mianowicie: „Gdybym zapytał moich klientów, czego chcą, powiedzieliby mi, że szybszego konia.”
Steve Jobs

Kierownikiem merytorycznym studiów  jest dr Wojciech Tarasiuk - menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym oraz wykładowca akademicki.

Celem studiów jest  zaznajomienie ze współczesnymi osiągnięciami sposobów prowadzenia wszechstronnych analiz biznesowych z zakresu finansów i zarządzania strategicznego oraz przećwiczenie i ugruntowanie sposobów praktycznego wykorzystania modeli i narzędzi analitycznych w praktyce biznesowej.

Czytaj więcej...

Studia dostarczą słuchaczom wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu przez Internet, a w szczególności kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej w Internecie. Podczas studiów zaprezentowana zostanie specyfika funkcjonowania organizacji internetowych oraz najnowsze trendy w branży e-commerce. Celem jest przygotowanie słuchacza do wykorzystywania w praktyce rozwiązań uwzględniających prawne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności handlowej. 

 

Czytaj więcej...

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anatoliusz Kopczuk - wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej, wykonawca lub współwykonawca projektów i usług o charakterze doradczym dla około 80 przedsiębiorstw , instytucji i banków (analizy finansowe, analizy strategiczne, wyceny przedsiębiorstw, programy restrukturyzacyjne, propozycje układowe, biznes plan, analizy projektów inwestycyjnych); członek rad nadzorczych przedsiębiorstw; funkcje kierownicze na Uczelni. 

Na sytuację finansową przedsiębiorstwa wpływają wszyscy jego pracownicy, ale nie wszyscy orientują się w jej niuansach. Niedostatek wiedzy o finansach uświadamiany jest zwłaszcza w sytuacji ponoszenia strat i powstania zagrożenia stabilności finansowej. Potrzeba wzbogacenia tej wiedzy staje sie ważna także przy zmianie stanowiska, zmianie zakresu obowiązków czy awansie zawodowym. Propozycja studiów finansowych dla niefinansistów pozwala sprostać tym wyzwaniom. Ich celem jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i problemami z zakresu finansów oraz przekazanie wiedzy na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Celem studiów jest wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją finansową oraz przeprowadzania przeddecyzyjnych analiz finansowych.  

Czytaj więcej...

 

 

 

Zapraszamy na PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Są one nakierowane na przekazanie wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz programowania rozwoju miast, gmin i regionów. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dają one możliwość i przygotowują do wykonywania działalności urbanistycznej, związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym i przestrzennym.

Czytaj więcej...

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Małgorzata Dziekońska: wykładowca akademicki , anglista, kulturoznawca - absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Socjologii, UW. Specjalizuje się w kulturze krajów anglojęzycznych, zwłaszcza kulturze Stanów Zjednoczonych. Współpracowała z CEN w Białymstoku prowadząc kursy i szkolenia poświęcone metodyce nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kultury krajów anglojęzycznych.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do nauczania języka angielskiego dzieci  w klasach 0-3. Celem jest również podniesienie kompetencji językowych uczestników studiów tak aby swobodnie posługiwali się językiem angielskim na poziomie B1.

Czytaj więcej...

Kierownikiem merytorycznym studiów jest: prof. Jerzy Paszkowski

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do analizy i rozstrzygania problemów administracyjnych i decyzyjnych w procesie zarządzania kadrami. Wiedza ta pozwoli słuchaczom na praktyczną realizację etapów procesu kadrowego, m.in. z obszaru tworzenia regulaminów formalnych, zatrudniania, motywacji, ocen pracowniczych itd.

Czytaj więcej...

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Michał Heller: licencjonowany fotograf, profesjonalista. Absolwent Wyższego Studium Fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Współpracownik agencji reklamowych i wolny strzelec, zajmuje się fotografią komercyjną. Właściciel firmy „Fotografia ślubna Michała Hellera”, której  misją jest wprowadzenie standardów profesjonalnych do fotografii okolicznościowej. Zaangażowany w wiele projektów edukacyjnych. Wykładowca Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku – prowadzi pracownie podstaw fotografii i reportażu.

Naszym celem jest wyposażenie absolwentów w umiejętności pozwalające wykorzystywać multimedia zarówno do działalności komercyjnej, jak i do rozwoju własnych pasji i zainteresowań. Słuchacz po ukończeniu nauki będzie potrafił świadomie stosować środki obrazowania charakterystyczne dla danego medium, do tworzenia czytelnych  komunikatów wizualnych i reklamowych.

Czytaj więcej...

Kierownikiem merytorycznym jest: dr Zofia Trancygier - Koczuk

Adresatami kursu są  absolwenci studiów dziennych i zaocznych kierunków i specjalizacji niepedagogicznych, absolwenci tych studiów oraz pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni.

Czytaj więcej...

Master of Business Administration to światowy standard 2-letniego kształcenia ludzi mających ukończone studia wyższe i doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku prowadzi je od 2004 roku. W 2009 r. zostały one uhonorowane Medalem Europejskim, nagrodą przyznawaną przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.

Czytaj więcej...

Kierownikiem studiów jest prof. Jerzy Paszkowski

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, pełniących funkcje kierownicze lub pragnących przygotować się do ich pełnienia. Właścicieli i współwłaścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Kierownik merytoryczny: prof. dr hab Nina Siemieniuk

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików, sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom  celem studiów jest kształcenie słuchaczy, którzy połączą wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi. Prowadzone studia kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną.


 

KORZYŚCI:

Studia dotyczą ogólnie pojętej grafiki oraz multimediów a także nabywanie umiejętności obsługi urządzeń związanych z multimediami. Ponadto w programie przewidziane są takie zagadnienia jak: projektowanie stron www, fotografia cyfrowa, wideo, grafika użytkowa oraz tworzenie tożsamości wizualnej firmy oraz komputerowe wspomaganie projektowania.

SŁUCHACZE:

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pracować w agencjach reklamowych, przy tworzeniu reklam, serwisów WWW, składaniu tekstów jak też przygotowywaniu prezentacji multimedialnych. Studia są ciekawą ofertą dla wszystkich, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na pełniejsze wykorzystanie informatyki w pracy zawodowej.

WYKŁADOWCY:

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także praktycy z doświadczeniem dydaktycznym.

RAMOWY PROGRAM:

Program obejmuje 182 godziny zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na poznanie i wykorzystanie najnowszych technologii z dziedziny grafiki komputerowej oraz nabycie gruntownej wiedzy teoretycznej niezbędnej do szybkiego dostosowywania się do zmiennych warunków rynku pracy.
1. Nowoczesne narzędzia reklamy i promocji
2. Prawa autorskie i prawa pokrewne
3. Praca z kamerą
4. Autocad w biznesie (Komputerowe wspomaganie projektowania w biznesie)
5. Pakiet biurowy Microsoft  Office
6. Tworzenie i obróbka obrazów
7. Projektowanie stron  www z elementami grafiki komputerowej
8. Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej
9. Fotografia studyjna i reklamowa
10. Wizualizacje i grafika 3D w Autocad
11. Zakładanie własnej działalności gospodarczej

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA:

Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

KOSZT STUDIÓW (2015/2016):

- wpisowe: 100zł
- czesne: 3200 zł
- opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

 

ze szczególnym uwzględnieniem modułu dotyczącego monitoringu działalności oświatowej – ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

Kierownikiem merytorycznym jest: dr Zofia Trancygier - Koczuk

Adresatami studiów są wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele pragnący zdobyć uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora. Studia podyplomowe uprawniają do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły /placówki oświatowo –wychowawczej /.

Czytaj więcej...

Kierownikiem merytorycznym studiów  jest mgr Elżbieta Ambrożej.

Celem Studiów Podyplomowych Podatków i Doradztwa Podatkowego jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego,  pozwalającej na nabycie nowych oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych. Studia mają także pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.
Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków - doradców podatkowych, kierowników organów podatkowych. Studia realizowane są we współpracy z Fundacją Instituo Iuris w Białymstoku, oraz doradcami podatkowymi.

 

Czytaj więcej...

Kierownik merytoryczny studiów:  Wojciech Jarmołowicz

Wojciech Jarmołowicz - dziennikarz, wydawca, trener. Obecnie dyrektor agencji prasowej w Mediach Regionalnych Sp. z o.o., Oddział w Białymstoku (wydawca dzienników: Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, tygodników: Teraz Białystok i Kramik Plus, portali internetowych: wspolczesna.pl, poranny.pl, podlaskie.strefabiznesu.pl). Twórca i organizator rankingów biznesowych: Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw i Innowacje (dla Kuriera Porannego) oraz Superfirmy (w dziedzinie CSR - dla Gazety Współczesnej). Absolwent Politechniki Białostockiej i Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik kilkunastu szkoleń dot. przywództwa, zarządzania ludźmi, prowadzenia projektów.

Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie u słuchacza praktycznych umiejętności organizowania i prowadzenia działalności PR w firmach, instytucjach i jednostkach samorządu terytorialnego. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę dotycząca kreowania wizerunku firmy lub instytucji w warunkach konkurencji rynkowej oraz zasób rozwiązań dotyczących komunikacji z mediami. Szczególna wartością przekazywanej wiedzy jest obszar realizacji działań w zakresie PR Inside.

Czytaj więcej...

Kierownikiem merytorycznym studiów jest DR ALINA WARELIS

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie rachunkowości, analizy i oceny działalności podmiotów gospodarczych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach, a także odpowiedzialnych za politykę finansową podmiotu.

Czytaj więcej...

Kierownikiem merytorycznym studiów jest doc. dr Kazimierz Grygutis

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie rachunkowości podatkowej, analizy i oceny działalności podmiotów gospodarczych. Studia są kierowane również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach, a także odpowiedzialnych za politykę finansową podmiotu.


Cele studiów:

Kształcenie pracowników do służb finansowo - księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości i podatków. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki rachunkowości oraz podatków, praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach gospodarczych, a także wykorzystania sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji gospodarczych.

Korzyści

W praktyce istnieje nieustanna potrzeba kształcenie pracowników do służb finansowo - księgowych oraz kadry kierowniczej w zakresie rachunkowości, podatków  i finansów przedsiębiorstwa.

Ramowy program studiów:

•Rachunkowość jednostek gospodarczych
•Uproszczone formy ewidencji księgowej – księgi podatkowe
•Rachunek kosztów oraz elementy rachunkowości zarządczej
•Sprawozdawczość finansowa
•Analiza i planowanie finansowe
•Prawo gospodarcze
•Komputerowe techniki w rachunkowości i finansach
•System podatkowy – zarysy ogólne
•Podatki i ubezpieczenia społeczne w tym:
 - opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych
 - podatek od towarów i usług
 - podatek akcyzowy
 - podatki i opłaty samorządowe
 - składki ZUS oraz rozliczenie z ZUS

Koszty studiów (2015/2016):

- wpisowe: 100zł
- czesne: 3400zł
- opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.

 

Kierownikiem studiów jest dr Jarosław Kilon - wykładowca akademicki, specjalista w zakresie rynku kapitałowego oraz informatyki gospodarczej. Autor i współautor ponad 30 publikacji i opracowań naukowych z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w praktyce gospodarczej, w tym w nauczaniu na odległość oraz inwestowaniu na rynku kapitałowym. Ekspert w projektach UE dotyczących wdrażania e-learningu. Członek zespołów badawczych w badaniach społeczno-gospodarczych realizowanych na zlecenie instytucji samorządowych i administracji państwowej. Wieloletni współpracownik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz organizacji pozarządowych. Wykładowca i trener szkoleń z zakresu e-biznesu. Autor i realizator programu badawczego „Od szkoły podstawowej do nauczania dorosłych – ICT i e-learning w nauczaniu przez całe życie”, realizowanego w Stavanger, w Norwegii. Wykładowca w uniwersytetach w Szwecji, Finlandii i Estonii.

Koordynator merytoryczny - Adam Walicki: wieloletni doradca marketingowy czołowych firm regionu, trener sprzedaży, specjalista komunikacji marketingowej oraz wykładowca studiów podyplomowych CKP WSFiZ i studiów MBA.

Partner merytoryczny: Infinity Group sp. z o.o.

 

Czytaj więcej...

 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ogłasza nabór na II edycję szkolenia z zakresu Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Czytaj więcej...

Kierownikiem studiów jest mgr Piotr Bajsicki - starszy specjalista ds. bhp, wieloletni  pracownik  tej służby z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Od wielu lat kieruje studium i jednocześnie wykłada jeden z przedmiotów. Oprócz tego prowadzi zajęcia z tej tematyki w wielu firmach prywatnych i instytucjach publicznych.

 

Podstawowym celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i umiejętnością ich interpretacji. Nie mniej ważnym celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz zdobycie kwalifikacji do osiągania wyższych szczebli awansu zawodowego w służbie bhp.

 

Czytaj więcej...

Kierownikiem merytorycznym studiów jest prof. dr hab. Nina Siemieniuk.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z istotą e-learningu. Uczestnicy zdobędą umiejętność, administrowania, zarządzania i utrzymania platformy oraz tworzenia kursów   e-learningowych. 


 

KORZYŚCI:

Rozwój nowoczesnych narzędzi komunikacji on-line, zmiany w sposobie uczenia i nauczania mają ogromny wpływ na rozwój szkoleń w formie e-learningu. Wynika stąd, że metoda ta stała się bardzo popularna zarówno w środowisku akademickim jak i w firmach prowadzących szkolenia. Zyskuje coraz większą popularność przede wszystkim ze względu na dużą skuteczność szkolenia, szczególnie przy dużych grupach pracowników uczących się jednocześnie, w krótkim czasie i przy rozproszonej strukturze organizacyjnej, a także pozwalająca na znaczną redukcję kosztów. Umożliwia elastyczną organizację całego procesu kształcenia, znacznie podnosząc komfort nauki uczących i uczących się.

SŁUCHACZE:

Studia adresowane są do nauczycieli i trenerów w celu wykorzystania e-learningu w procesie dydaktycznym oraz w firmach szkoleniowych. Studia kierowane są także do osób pracujących w przedsiębiorstwach i osób bezrobotnych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe wykorzystując e-learning.

WYKŁADOWCY:

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy, a także praktycy z doświadczeniem dydaktycznym.

RAMOWY PROGRAM:

Program obejmuje 182 godziny zajęć, realizowanych w ramach dwóch semestrów – zjazdy sobotnio-niedzielne. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na poznanie i wykorzystanie najnowszych technologii z zakresu e-learningu..

1.Wprowadzenie  do  e-learningu 

2.Prawa autorskie i prawa pokrewne

3.Niekomercyjne platformy e-learningowe

4.Komercyjne platformy e-learningowe

5.Pakiet biurowy Microsoft  Office

6.Zarządzanie  platformą  e-learningową

7.Tworzenie kursów e-learningowych

8.Projektowanie stron  www z elementami grafiki komputerowej

9.E-commerce

10.Nowoczesne narzędzia reklamy i promocji

11.Zakładanie własnej działalności gospodarczej

 

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA:

Studia  trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

KOSZT STUDIÓW (2015/2016):

- wpisowe: 100zł

- czesne: 3200 zł

- opłata archiwizacyjna i za wydanie świadectwa: 130zł.

 

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Frasunkiewicz – wykładowca akademicki, specjalista m.in. z zakresu zachowań organizacyjnych i psychologii klienta. Autorka artykułów naukowych dotyczących psychologicznych aspektów potrzeb konsumenckich klientów małych firm oraz wywierania wpływu na konsumentów przez przedstawicieli handlowych.

Czytaj więcej...

Kierownik studium jest dr Wojciech Tarasiuk - bankowiec  i wykładowca akademicki. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w organizacji i zarządzaniu rozległymi sieciami sprzedaży usług. 

Celem studiów jest  przekazanie nowoczesnej wiedzy z zarządzania sprzedażą oraz zaznajomienie słuchaczy z metodami i narzędziami z tego zakresu, możliwymi do zastosowania w praktyce biznesowej.

Czytaj więcej...

Celem studiów jest komplementarne kształcenie kadr wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W sposób szczególny dążymy do przekazania wiedzy odnośnie standardów nowoczesnego zarządzania JST i umiejętności ich zastosowania. Słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności budowania relacji wewnątrz jednostki oraz z jej otoczeniem. Poprzez wzrost kompetencji kadry zarządzającej JST chcemy oddziaływać  na kierunek zmian i rozwoju w regionie.

Czytaj więcej...

Kierownikiem studiów jest prof. Jerzy Paszkowski

Studia są adresowane do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, a także menedżerów i właścicieli firm. Mogą również być rozszerzeniem wiedzy dla doradców personalnych, pracowników kadrowych, psychologów pracy oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu problematyki kierowania ludźmi w nowoczesnych organizacjach.

Czytaj więcej...

Kierownikiem studiów jest dr Bogdan Rogaski - wieloletni praktyk gospodarczy i nauczyciel akademicki. Ukończył studia uniwersyteckie z zakresu zarządzania oraz prawa i obronił pracę doktorską z zakresu ekonomii. Od początku okresu zmian gospodarczych zajmował się restrukturyzacją przedsiębiorstw a przez ostatnie dwadzieścia lat był członkiem zarządów i rad nadzorczych znanych podlaskich przedsiębiorstw. W trakcie wieloletniej praktyki gospodarczej zebrał bagaż doświadczeń menedżerskich z zakresu skutecznego kierowania ludźmi w procesach zmian i restrukturyzacji. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu wprowadzania zmian strategicznych w instytucjach i przedsiębiorstwach.

Studia podyplomowe skierowane są na zdobycie przez słuchaczy unikalnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania i wdrażania zmian oraz przeprowadzania restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Procesy te wymagają od kadry zarządzającej wysokich kwalifikacji zawodowych. Tej wiedzy menedżerskiej nie eksponują programy studiów wyższych, a jej zdobywanie tylko poprzez praktykę jest kosztowne. Trudne problemy dla wielu współczesnych menedżerów to między innymi: pokonywanie oporu wobec zmian, skuteczna komunikacja z interesariuszami w procesie sanacji przedsiębiorstwa, aspekty prawne postępowania upadłościowego i naprawczego, negocjacje społeczne w sytuacji kryzysowej, zmiana kultury organizacyjnej, zarządzanie ludźmi i motywowanie ich do zmian. Program studiów oferuje merytoryczne wsparcie w ich rozwiązywaniu. 

Czytaj więcej...