Nie można po prostu zapytać ludzi o to, co będzie hitem przyszłości. Henry Ford powiedział kiedyś świetną rzecz, a mianowicie: „Gdybym zapytał moich klientów, czego chcą, powiedzieliby mi, że szybszego konia.”
Steve Jobs

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Małgorzata Dziekońska: wykładowca akademicki , anglista, kulturoznawca - absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Socjologii, UW. Specjalizuje się w kulturze krajów anglojęzycznych, zwłaszcza kulturze Stanów Zjednoczonych. Współpracowała z CEN w Białymstoku prowadząc kursy i szkolenia poświęcone metodyce nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kultury krajów anglojęzycznych.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do nauczania języka angielskiego dzieci  w klasach 0-3. Celem jest również podniesienie kompetencji językowych uczestników studiów tak aby swobodnie posługiwali się językiem angielskim na poziomie B1.

 Połączenie przygotowania pedagogicznego słuchaczy oraz warsztatu metodycznego służącego nauczaniu języka angielskiego może dać bardzo dobre rezultaty w nauczaniu języka dzieci, które zwłaszcza na początku edukacji, zazwyczaj nie potrafią jeszcze pisać i czytać. Osoby, które opanowały język w stopniu komunikatywnym wiedzą, że tylko systematyczne ćwiczenie, przypominanie, powtarzanie i utrwalanie wiedzy daje pożądane rezultaty. Dzieci, które będą miały kontakt z językiem angielskim częściej niż dwa razy w tygodniu przyswoją go szybciej i bardziej efektywnie.
Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi nauczycielom wprowadzenie elementów języka angielskiego na zajęciach każdego dnia, a także  prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz zajęć dodatkowych z języka angielskiego, dostosowanych do potrzeb ich małych podopiecznych.

KORZYSCI:

Studia pozwalają na podniesienie kompetencji językowych słuchaczy do poziomu B1. Duży nacisk położony jest na umiejętność mówienia. Konwersacje w języku angielskim są stałym elementem każdych zajęć, dzięki czemu słuchacze nabywają pewności w posługiwaniu się językiem, przyswajają niezbędne w warunkach szkolnych słownictwo i struktury. W ramach studiów 60  godzin dydaktycznych poświęcamy doskonaleniu tych umiejętności językowych, które najbardziej potrzebne są na zajęciach z dziećmi. Duży nacisk kładziemy na komunikację oraz doskonalenie wymowy, ale też na poszerzenie zasobu leksykalnego słuchaczy oraz gramatykę. Metodyce nauczania języka angielskiego poświęcamy aż 60 godzin, a w ramach przedmiotów kierunkowych słuchacze poznają wiele innowacyjnych technik i najnowszych metod w nauczaniu języka. Słuchacze dowiadują się jak w ciekawy i niestandardowy sposób wykorzystać na zajęciach multimedia oraz jak zaadoptować do potrzeb lekcji piosenki, najnowsze filmy dla dzieci, bajki, rymowanki oraz poznają wiele atrakcyjnych technik wykorzystywania znanych narzędzi dydaktycznych.

SŁUCHACZE:

Studia podyplomowe adresujemy głównie do osób, które opanowały język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w klasach 0-3  lecz nie posiadają warsztatu metodycznego z zakresu nauczania języka obcego. Kierujemy je również do osób, które poszukują kompetentnej kadry, laboratoriów językowych na miarę XXI wieku i pogłębiania swojej wiedzy z zakresu nauczania języka angielskiego na profesjonalnie przygotowanych zajęciach.
Każdy element naszej oferty podporządkowujemy celowi głównemu: przygotowaniu słuchaczy do kompetentnego nauczania języka angielskiego w klasach 0-3. Na rynku edukacyjnym mamy dziś bogatą ofertę kursów językowych, które nie do końca wychodzą naprzeciw oczekiwaniom takich osób.  Zdajemy sobie sprawę, że wśród naszych słuchaczy może być wielu nauczycieli, w tym nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz klas zerowych, którzy opanowali język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i w piśmie lecz nie posiadają narzędzi do nauczania.

 WYKŁADOWCY:

Nasza kadra składa się z profesjonalistów specjalizujących się w różnych aspektach języka angielskiego oraz z doświadczonych metodyków, którzy łącza wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką w nauczaniu dzieci.

RAMOWY PROGRAM:

Przedmioty podstawowe:
- Metodyka 
- Fonetyka
- Gramatyka
- Słownictwo
- Konwersacje

Przedmioty kierunkowe :
- Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
- Elementy anglojęzycznej literatury dla dzieci  
- Drama w nauczaniu języka angielskiego
- Wiersze i rymowanki w nauczaniu języka
- Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
- Muzyka w nauce języka
- Multimedia w nauczaniu

WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA:

Studia trwają dwa semestry. Studia obejmują 200 godzin dydaktycznych: 120 godzin zajęć dydaktycznych z metodyką i 80 godzin zajęć kierunkowych. Zjazdy odbywają się nie częściej niż co dwa tygodnie, w soboty i niedziele.
Warunki ukończenia
- uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w planie kursu, w tym egzaminu językowego
- pozytywnie oceniona lekcja hospitowana
- frekwencja na zajęciach.

KOSZT STUDIÓW (2015/2016):

- wpisowe: 100zł

- czesne: 3200zł

- opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa : 130zł.